Πώς να διατηρήσετε σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας τον εργασιακό σας χώρο

 

 

 

(Πάω στο γραφείο) Είναι μία από τις συνηθισμένες φράσεις που λέμε καθημερινά με προορισμό την εργασία. Στο άκουσμα της λέξης γραφείο σου δίνεται η εντύπωση της υψηλής ασφάλειας και της λειτουργικότητας. Τις περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, με κύριο χαρακτηριστικό τον χώρο του γραφείου, απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες σε σχέση με εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό την επίδραση του εξωτερικού-φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνθήκες και κανόνες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την εργασιακή απόδοση των εργαζομένων και να διασφαλίσουν την σωματική τους ακεραιότητα και την ψυχική τους υγεία. Παρακάτω αναφέρονται οι συνθήκες, κανονισμοί που διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας και υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον.

 • Εκπαίδευση σε ζητήματα ατομικής υγιεινής και της σωστής χρήσης χημικών ουσιών στο χώρο του WC

  Φυσικό περιβάλλον ο χώρος της “γεωγραφικής” θέσης του κτιρίου και το σύνολο των επιδράσεων που δέχεται εκτός και εντός του χώρου,όπως υψηλό επίπεδο βροχοπτώσεων,υγρασίας, υψηλες, χαμηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα του κτιρίου-χώρου.

  αποφυγή χρήσης τοξικών υλικών εννοώντας το σύνολο των χημικών ενώσεων που εκλύονται από αυτά και που μπορεί μακροχρόνια να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία

  Τεχνολογικές υποδομές που απαιτούν την επαρκή γνώση της λειτουργίας τους, και την προμήθεια σωστικού και προστατευτικού εξοπλισμού(Κράνη, πυροσβεστήρες κουτί πρώτων βοηθειών)ώστε τυχόν ηλεκτρομηχανολογικές δυσλειτουργίες να περιοριστούν άμεσα και με ασφάλεια μειώνοντας τον κίνδυνο από αναθυμιάσεις, διαρροές, έκρηξη, ανάφλεξη, πυρκαγιά.

  Το μικροκλίμα στον εργασιακό χώρο παίζει καταλυτικό ρόλο στην πνευματική εγρήγορση και στην γενικότερη αίσθηση ασφάλειας, ευφορίας,και στην κλιμακούμενη αύξηση της εργασιακής απόδοσης. Με τον όρο μικροκλίμα εννοούμε το σύνολο των ατμοσφαιρικών συνθηκών που επικρατούν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, υγρασία σκόνη, θερμοκρασία, ποιότητα του αέρα.

  Η αρχιτεκτονική,διακόσμηση και επίπλωση του εργασιακού χώρου επιδρά καθοριστικά στην ψυχολογική ευεξία,δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα, μειώνοντας ταυτόχρονα την ψυχολογική φόρτιση της εργασιακής καθημερινότητας.

Συμπερασματικά η καλή συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και η αναβάθμιση των συστημάτων όπου απαιτούνται,μειώνουν τον κίνδυνο φθοράς και ατυχήματος.Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και γενικότερα η επαρκή εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού σε σχέση με την τεχνολογική πρόοδο και την φύση της εργασίας που εκτελούν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παραγωγικότητα και τη μείωση των κινδύνων.Επίσης ο επαρκής φωτισμός στο χώρο του γραφείου επιδρά θετικά στην υγεία των ματιών, μειώνοντας ταυτόχρονα την εργασιακή κόπωση.Επιπλέον η εξασφάλιση της μείωσης έντονων θορύβων με τα κατάλληλα κουφώματα καθώς μπορεί να δημιουργήσουν απόσπαση της προσοχής και ενόχληση στην περιοχή των αυτιών. Ο σωστός εξαερισμός ελαττώνει τυχόν μετάδοση μικροβιακού φορτίου στο προσωπικό και τους πελάτες.Η ύπαρξη κακοτεχνιών στο δάπεδο, στην οροφή, στα παράθυρα, πρέπει νά επιδιορθώνονται με τα κατάλληλα προϊόντα-υλικά ώστε να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργικότητα τους. Επίσης η σωστή τοποθέτηση των προσωπικών και επαγγελματικών αντικειμένων, εργαλείων έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή πτώσης σε περίπτωση σεισμού, ισχυρού ρεύματος αέρα και τον άμεσο κίνδυνο για τραυματισμό. Τέλος θεμέλιος λίθος στην διατήρηση υψηλής ασφάλειας στο χώρο του γραφείου και γενικά στο εργασιακό περιβάλλον είναι η σωστή τοποθέτηση πυροσβεστήρων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη συντήρηση τους, και η τοποθέτηση κουτιού πρώτων βοηθειών που με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσουν “σωτήρια” μέσα για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος-συμβάντος.

Το άρθρο γράφτηκε με αγάπη από http://www.theodoridi.com/